Etter å ha planlagt prosjektet i nesten to år, ble de første froskene hentet inn fra området hvor de lever, i nærheten av Arendal, fredag 18. mai. Til sammen tre hunner og tre hanner er fanget inn og er nå satt inn i Dyreparken. Målet med programmet er at froskene skal formere seg i Dyreparken under kontrollerte forhold, for så å bli satt ut i naturen igjen.

Oppdraget kommer fra miljødirektoratet, som har gitt Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i oppdrag å gjennomføre et avlsprogram for å redde vårt mest truede virveldyr.

– Det er så få damfrosk igjen i Norge at de ikke klarer å bygge opp bestanden eller å spre seg videre på egen hånd. Ettersom situasjonen er såpass kritisk vil vi gjøre et forsøk på å berge arten gjennom avl og utsetting, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Damfrosk ble registrert i Norge for første gang i 1986, og til tross for omfattende søk er den bare funnet i 2-3 små tjern i Aust-Agder fylke. Arten er listet som kritisk truet (CR) på Norsk rødliste for arter 2015. Totalbestanden av damfrosk har i perioden etter 1996 variert mellom 15 og 50 voksne individer.

Vår damfrosk skiller seg fra damfroskene på kontinentet i Europa både i farge og i genene. Damfroskene i England og Sverige er lik den norske, noe som understøtter teorien om at de har vært her i nord i lave bestander helt siden istiden. Denne gruppen i nord regnes som en såkalt klade. En klade er en egen gruppering på stamtreet som det er verdt å ta vare på.

Har prøvd flere tiltak
Fram til i dag har tiltak i damfroskenes leveområde i hovedsak dreid seg om å sikre dagens gytedammer mot innvandring av fisk ved hjelp av fiskesperrer og å øke antall lokaliteter innenfor dagens utbredelsesområde. Dette har skjedd ved utsetting av garn og elfiske for å prøve og fjerne fisken i vannene, og ved restaurering og utgraving av nye dammer.

Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for damfrosken i Norge. Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder har på vegne av Miljødirektoratet en utøvende rolle i den praktiske forvaltningen, og startet i år et utvidet samarbeid med Universitetet i Agder, Dolmen Amphibios, og Kristiansand Dyrepark. I dyreparken vil publikum ha anledning til å se froskene og lære mer om damfrosken og bevaringsarbeidet.

I tillegg til oppdrett i parken vil de eksisterende bevaringstiltakene videreføres og styrkes. Overvåkningsprogrammet videreføres og en bredt sammensatt gruppe av samarbeidspartnere vil øke kunnskapen om arten ytterligere.

X