Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

Samfunnsansvar

Dyreparken har i sin forretningsstrategi tatt et tydelig og mer bevisst og aktivt grep for mer bærekraftig utvikling. Som dyrepark har vi et ekstra fokus på bevaring av dyr og formidling av disse verdiene samt vår rolle som dyrepark overfor ansatte, våre gjester og opinionen.

 

IEH – Initiativ for etisk handel

Siden desember 2008 har vi vært medlem av Initiativ for etisk handel. På denne måten vil vi bidra til en mer bærekraftig utvikling og til en styrket oppslutning om etisk handel generelt.

Ved å være medlem av IEH har vi forpliktet oss til å jobbe aktivt for å forbedre arbeids- og miljøforhold i vår leverandørkjede. Dette arbeidet gjøres basert på IEHs etiske retningslinjer for innkjøp. Ved å være medlem har vi også forpliktet oss til årlig å rapportere til IEH om vårt arbeid med etisk handel. Dyreparken har utviklet en egen Code of Conduct (CoC) som alle våre leverandører må følge.

Nyere Thorbjørn Egner kleskolleksjoner er blant annet produsert med Fair Trade Cotton.

Grønnvaskingsplakaten

Høsten 2020 signerte Dyreparken Grønnvaskingsplakaten.

Bærekraft og samfunnsansvar er kompliserte områder der det er vanskelig å navigere og lett å trå feil. Plakaten er en veileder og rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking, altså misledende markedsføring, og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere.

Plakaten er inspirert av bloggernes «Sunn fornuft» og pressens «Vær varsom» plakater. Bak plakaten står Skift Næringslivets Klimaledere, miljøstiftelsen Zero, WWF Verdens naturfond, Fremtiden i våre hender og Forbrukertilsynet.

Mara Naboisho

Dyreparken har et langsiktig samarbeid om et bevaringsprogram i Afrika. Mara Naboisho Conservancy er et stort område i Masai Mara i Kenya. Prosjektet har som formål å bevare et mangfoldig dyreliv, samt støtte lokalbefolkningen ved å gi inntektsmuligheter gjennom turisme og forvaltning av store landområder. I samarbeid med ansatte, gjester og leverandører har Dyreparken støttet prosjektet over flere år. Her kan du lære med om vårt «hjerteprosjekt» Mara Naboisho.

Palmeolje

I samarbeid med Regnskogsfondet har Dyreparken satt fokus på konsekvensene ved bruk av palmeolje. Ved å kreve palmeoljefrie eller bruk av bærekraftig palmeolje i våre produkter, vil det gi redusert avskoging, bedre rettighetene til lokal-befolkningen, øke livsmangfoldet til truede dyrearter og bremse klimaendringene.

Vår rolle som dyrepark

Bevaringshuset Dyrenes Verden formidler verdens utfordringer og hva vi kan gjøre for å bremse negativ utvikling for miljøet og dyrelivet. Sammen med WWF og Regnskogfondet har Dyreparken satt et spesielt fokus på hvordan endringer i klimaet påvirker naturen og dyrene. Dette formidles også under dyrepresentasjoner og på skilter i nærheten av dyreartene som er særlig truet grunnet nettopp dette.

Dyreparken tilbyr skoleklasser undervisning med fokus på læring, engasjement og vår rolle som dyrepark. Elevene får tilpasset undervisning til sitt klassetrinn, og kan velge mellom flere ulike emner tilpasset lærerplanene i natur- eller biologifag.

Her kan du lære mer om hvordan vi arbeider med bevaring av dyr og vår rolle som dyrepark.

Plast

Dyreparken har stort fokus på å redusere og erstatte fossilt plast så langt det er mulig å gjennomføre. I 2019 erstattet Dyreparken blant annet all fossil plast bestikk, sugerør og kaffekopp lokk i destinasjonen med kompostabelt alternativ. Vi fortsetter kampen mot fossil plast, og tilpasser oss kontinuerlig til mer bærekraftige løsninger.

Miljøfyrtårn

Dyreparken har vært sertifisert som Miljøfyrtårnsbedrift siden januar 2009. Det krever systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen gjennom miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Eksempler på dette er kildesortering, mer miljøvennlig transport, reduksjon av vannforbruk, økt fokus på sunn mat og redusert bruk av papir. Økt bruk at biologiske gjødningsmidler og enøk-tiltak er andre områder vi har et sterkt fokus på. Som en del av det å være Miljøfyrtårnbedrift, utarbeides det hvert år en Klima- og miljørapport. Denne kan sendes på forespørsel.

Bærekraftfestivalen

Dyreparken er samarbeidspartner og aktiv deltaker av Bærekraftfestivalen som går av stabelen juni hvert år i Kristiansand. Festivalen skal fremme samarbeid om bærekraft blant flere generasjoner, kulturer og ulike organisasjoner. Her vil du møte oss som utstillere og deltakere med størst fokus på bevaring av dyr og vår rolle som dyrepark.

Alternativ skole og Trivselspatruljen

Dyreparken støtter alternativ skole gjennom et samarbeid med Kristiansand kommune. Dyreparken brukes som en arena for elever med ulike vansker. Gjennom et tilrettelagt skoletilbud skal elevene få lære og utvikle seg positivt på en individuell og tilpasset måte.

I skolens sommerferie har Dyreparken en egen trivselspatrulje bestående av ungdom som faller utenfor det ordinære tilbudet av sommerjobber.

Sesongansatte

Dyreparken en regionens største arbeidsgiver for ungdom. Dyreparken arbeider bevisst for å være et profesjonelt og ettertraktet sted for ungdom å møte arbeidslivet. Vi investerer betydelige midler i å lykkes på dette området.

Likestilling

Selskapet har innarbeidet retningslinjer som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling når det gjelder kjønn. Av bedriftens ansatte er 60,36 % kvinner. Styret består i dag av tre menn og to kvinner.

Dyreparken var i 2018 del av et pilotprosjekt om Likestilt arbeidsliv. Hensikten er å stimulere til langsiktig og planmessig arbeid med likestilling og mangfold. Selskapet ble nasjonalt sertifisert som nr. 3 i juni 2018.

Diskriminering og tilgjengelighet

Parkene sysselsetter årlig ca. 1.000 sesongmedarbeidere med begrenset ansettelsestid. Blant de ansatte er det flere ulike nasjonaliteter. Her skal det ikke gjøres forskjeller på ansatte, eller ved ansettelse, på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn og kjønn.

I Parkene legges det vekt på tilgjengelighet for alle uavhengig av fysisk handicap. Enkelte attraksjoner er og skal være en utfordring å bruke uavhengig av fysisk handicap eller ikke. Hvor dette er tilfelle, forsøkes det å legge til rette for alternative aktiviteter i nærheten som har full tilgjengelighet for alle. I denne anledning jobbes det kontinuerlig for å forbedre eksisterende veier og fellesarealer for å tilfredsstille kravet til tilgjengelighet. For å ivareta de krav som loven krever, har Parkene et nært samarbeid med ulike interesseorganisasjoner for å evaluere og bedre tilgjengeligheten for gjestene.

Grønn Punkt Norge

Dyreparken er medlem i Grønt Punkt Norge. Medlemskapet sikrer at emballasjen som blir samlet inn gjenvinnes til nye produkter.

Redusere matavfall

Dyreparken arbeider kontinuerlig med bærekraftige løsninger for avfallssortering samt reduksjon av matavfall. Vi sorterer panteflasker hvor all inntekt går uavkortet til hjerteprosjektet vårt Mara Naboisho. Matavfall sorteres i egen beholder.

Vi benytter kjøttkvern på Dyreparken Hotell for å redusere matsvinn i tillegg til at vår dyreavdeling mottar deler av matavfall som frukt og grønnsaker.

Økologisk og kortreist meny

Vi har stort fokus på innkjøp av lokal- og økologisk mat, og prioriterer innkjøp fra lokale produsenter så langt det er mulig. Les mer om kortreist mat og sunn mat i Dyreparken.

Miljøvennlige rengjøringsprodukter

Dyreparken har innført doseringssystemer for å redusere bruken av kjemikalier. Dyreparken Overnatting AS har innført strengere innkjøpsrutiner med mer

miljøtilpasset utvalg av rengjøringsprodukter. Dette skjer i form at færre innkjøp, oversiktlig lager, stort fokus på miljøvennlige produkter og bærekraftige løsninger.

Nesten 84% av alle kjemikalske produkter som benyttes på hotellet er miljøvennlige, hvorav kravet er 70%.

Ingen utslipp

Dyreparken har et kontinuerlig fokus på forbedringstiltak så vel av det indre som ytre miljø. Parkene har ikke utslipp som forurenser det ytre miljø.