Miljøfyrtårn

Kristiansand Dyrepark AS ble miljøsertifisert i stiftelsen Miljøfyrtårn 23. januar 2009.

Noen av fokuspunktene er blant annet kildesortering, økt fokus på sunn mat og redusert bruk av papir. Økt bruk av biologiske gjødningsmidler, enøk-tiltak og innføring av resirkulerbart bestikk er andre tiltak.

Vår miljøprofil

Noen av fokuspunktene er blant annet:
·  Øke graden av kildesortering. Alt avfallet fra to utvalgte spisesteder blir komposterbart, dvs. alt i en søppelbøtte.
·  Utrede og investere i alternative energikilder i forbindelse med nye prosjekter.
·  Økt fokus på sunn mat.
·  Bedre helse og trivselen blant ansatte ved hjelp av målrettede tiltak.
·  Økt bruk av miljøriktige forbruksprodukter.
·  Redusert bruk av papir, økt bruk av elektronisk kommunikasjonsutstyr.
·  Økt bruk av biologiske gjødningsmidler.
·  Bred artssammensetning i parkens beplantning.
·  Påvirker til bruk av miljøriktige skjermingstiltak og beplantning i forbindelse med utbygging av ny E18 forbi Dyreparken.
·  Øke påvirkningsgraden mot våre leverandører av varer og tjenester til å velge miljøriktig.
·  Sette i verk tiltak som er med på å påvirke våre gjester i en miljøpositiv retning.

Dyreparken vil i tiden fremover utvikle nye sider av vår miljøprofil og vil bruke nettsidene våre som en viktig informasjon til våre gjester.
 

Miljøfyrtårnbedrift

Kristiansand Dyrepark AS ble miljøsertifisert i stiftelsen Miljøfyrtårn 23. januar 2009. Dette er noe av det vi forplikter oss til som miljøfyrtårn-bedrift:

· Holde sterkt fokus på HMS i bedriften

· Redusere belastningen på natur og miljø som vi forårsaker i forbindelse med vår virksomhet

· Være pådriver og forbilde i miljøarbeid mot våre gjester og samarbeidspartnere

· Bruke en ”Grønn profil” i vår markedsføring

· Bidra til å videreutvikle miljøkunnskapene hos våre ansatte

Sentrale medhjelpere:

· Konsulentselskapet Advico Consult v/ Jens Fjeld (Miljøanalyse med Statusrapport og Handlingsplan)

· Nettconsult AS og Tore H. Myhre (Enøk analyser)

· God støttespiller i Miljøenheten i Kristiansand kommune, v/ Bjørne Jortveit

· Norsk Gjennvinning/ Veolia Miljø Gjenvinning AS

· NIVA

· Dyktige ansatte i Dyreparken

Et par hovedutfordringer:

· Det finnes ikke spesifikke krav for Dyreparker eller fornøyelsesparker. Det ble utarbeidet en samling krav med utgangspunkt i generelle krav samt eksisterende bransjekrav, bl.a. transport, parkvesen, mekanisk/ snekkerverksted, kontor, og restaurant & cafè. Dette er gjort med god hjelp av Dyreparkens ansatte i samarbeid med Jens Fjeld i Advico Consult AS

· Et stort antall offentlige godkjennings og kontrollorganer, alt fra eksotisk dyrehold til skipsredere for passasjerskip.

Sentrale fokuspunkter gjennomført / under gjennomføring i Dyreparkens handlingsplan:

· Fokus på kosthold og sunn livsstil for ansatte. Flere støttetiltak gjennom bedriftens gruppe ”Medvind” samt gjennom bedriftsidrettslaget

· Reduksjon av kart/ brosjyrer fra 3 forskjellige typer til 1 type for 2009

· Sterkt fokus på miljømerket kontormateriell (svanemerket o.l.)

· Nytt elektronisk rekrutteringssystem for sesongansatte i 2008. Reduserer papirmengde og sirkulasjon betraktelig

· Brukte dekorasjoner (juletrær) blir i stor grad brukt til dyrefòr

· Det ble byttet ut/ kjøpt inn nye kopimaskiner/ scannere i hele bedriften slik at alle har muligheter til å scanne/ sende dokumenter pr. e-post, samt lage 2 -sidige utskrifter

· Det blir jobbet med muligheter for dyrking av fòrslag som piletrær i nærmiljøet som likevel ligger brakt/ har bruksbegrensinger

· Tilrettelegging for vannbåren varme i nye prosjekter, sist i forbindelse med Kutoppen, hvor vi knytter sammen Kutoppen og Apejungelen med fjernvarmerør. Dette for fremtidig energiveksling i forbindelse med planer om ”Fobetrons hus” (miljøsvinet på Kutoppen) og flisfyringsanlegg som baserer seg på brenning av husdyrsavfall som vi ellers må deponere på det kommunale gjenvinningsanlegget på Støleheia

· Investering i nytt ventilasjonsanlegg i Safariet (giraffer m.fl.) basert på varmepumper i stedet for dagens rene el. oppvarming uten varmegjenvinning

· Enøktiltak med sikte på økt varmegjenvinning fra romluften i Apejungelen

· Enøktiltak ved å senke gulvvarmen i Apejungelen

· Diverse andre enøktiltak, eks. urstyringer, økt kontroll på temperatursenking i stengte bygg o.l. som er gjennomført i 2008, beløper seg til ca. kr 50.000 i investerte midler

· Iverksatt arbeid for å finne løsninger på flaskeinnsamlingsenheter (flaskesalg i 2008 var på ca. 110.000 flasker hvorav en stor del blir kastet i restavfall)

· Miljøvennlige avfall (bestikk, tallerkener, glass, servietter) og muligheter for sortering er innført på 3 store spisesteder, SOKO, Kjuttaviga Vertshus og Ankerstua (Leverandørene jobber fremdeles med løsninger for bestikk som bøyer seg i varmen)

· Innkjøp av nye nettverksservere, reduserer strømforbruket med ca. 70 %, fra ca. 13 kW til ca. 4 kW

Om miljøfyrtårn

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.  

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Gjennom et nettverk av godkjente konsulenter hjelper de oss med å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.

Hensikten med Miljøfyrtårn er å heve miljøprestasjon så det monner i så mange private små- og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter som mulig. I privat sektor markedsføres Miljøfyrtårn mot alle SMB-bedrifter innen industri, transport, handel og service.

Kristiansand Dyrepark AS ble miljøsertifisert i stiftelsen Miljøfyrtårn 23. januar 2009.

 

Trenger du hjelp?